افزایش کیفی با حضور مسئولین و تشکلهای فعال در این صنعت

حضور مسئولین و تشکلهای سراسری فعال در این صنعت در شورای سیاست گذاری این نمایشگاه موجب اثرگذاری منویات ایشان در راهبرد نمایشگاه و در نتیجه افزایش کیفی برگزاری رویداد خواهد گردید.