برگزاری اولین جلسه بررسی موضوعات نماشگاه در دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی

اولین جلسه بررسی موضوعات برگزاری نماشگاه در دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان : امینی معاون دفتر طیور ، آبکاری ، عاطفی ، الله وردی ، همچنین سرکار خانم خالقی مسوول روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد در ناریخ دوم خرداد ماه برگزار گردید و در این جلسه مذکور مقرر شد که شوای سیاست گذاری نمایشگاه با حضور مسوولین وزارت جهاد کشاورزی و متولیان تشکل های ذی ربط جهت تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه و رویداد های جانبی تشکیل گردد.

این جلسه طی هفته آتی صورت خواهد پذیرفت.