جلسه اولین نشست سیاست گذاری نمایشگاه

جلسه اولین نشست سیاست گذاری نمایشگاه تخصصی صنعت طیور برگزار گردید که مصوبات این جلسه بدین شرح است که : 

هیئتی از اعضای شورای سیاست گذاری جهت دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی برای افتتاحیه نمایشگاه تشکیل گردد و فعالیت های لازم و مربوط به این امر صورت پذیرد ، همچنین  از هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی در راستای اختتامیه نمایشکاه دعوت گردد.