رویکرد های این رویداد

برگزاری تخصصی این رویداد بزرگ با رویکرد حذف مخاطبین غیر تخصصی موجب افزایش بهره برداری مشارکت کنندگان در این نمایشگاه گردیده و درهم افزایی فعالین و مسئولین این صنعت تآثیر به سزایی خواهد داشت.