اهداف

نمایشگاه تخصصی صنعت طیور با اهداف زیر برگزار می گردد:


- حمایت از تولید کنندگان داخلی جهت توسعه اقتصادی

- ایجاد تعامل میان تولید کنندگان  و مصرف کنندگان  تخصصی صنعت طیور

- حضور مستقیم تشکل های مرتبط با صنعت طیور 

- دروازه ورود به بخش صنعت ایران 

- تعامل بیشتر با مقامات و تصمیم گیرندگان در این صنعت 

- ایجاد ارتباط با فعالین این صنعت در خارج از کشور

- اطلاعات گسترده در مورد محصولات پیشرفته