در رسانه های عمومی

اطلاع رسانی برگزاری این نمایشگاه همچنین در روزنامه های شرق ، آفتاب ، جهان اقتصاد ، کار و کارگر ، تجارت ، عصر اقتصاد ، آسیا ، تعادل ، مردم سالاری و تفاهم به صورت عمومی صورت گرفته است.