زمان و محل برگزاری

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت طیور ایران - تهران 

واقع در شبستان مصلای امام خمینی (ره)

زمان :  8 الی 10   مرداد 

        30-1 July-August