معرفی

نمایشگاه های مرتبط زیادی  با صنعت طیور در سرتاسر کشور عزیزمان برگزار می گردند. اما نکته قابل توجه این است که در کلیه این رویدادها، صنعت طیور در کنار سایر صنایع مانند کشاورزی ، دامپروری، صنایع لبنی، شیلات و آبزیان و.... قرارگرفته و از تمرکز روی موضوع خاص کاسته می شود. در نمایشگاه تخصصی صنعت طیور، حضور تخصصی افراد مرتبط با صنعت مورد توجه قرارگرفته و تمرکزو توجه برتوسعه کمی وکیفی این صنعت بصورت خاص می باشد.
از مهترین محور های نمایشگاه ،دسترسی به آخرین اطلاعات علمی و فنی و ارایه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر  از تجهیزات و افزایش کمیت  وکیفیت تولید می توان نام برد که این امر زمینه ساز بروز و ظهور ظرفیت های بالقوه این صنعت را فراهم می آورد